Horsebox Studio Commission

ARTIST OPPORTUNITY:
Horsebox Studio Commission
Peak/Copa & Abergavenny Food Festival


August – September
Festival Weekend 16th & 17th September 2017

The Horsebox Studio Commission is a partnership project between Peak/Copa and the Abergavenny Food Festival. We are seeking a professional, Wales-based visual or applied artist of any discipline, to respond to the distinctive region of the Black Mountains and to the themes of the festival to produce new work in collaboration with the public, which will be created and presented in Peak’s Horsebox Studio on site during the festival weekend (16th and 17th September 2017).

Themes: growing, cooking, agriculture, sustainability, food culture, the politics and economics of food production, individual and collective memories of food, markets, small holdings

 

The artist must be available during the preparation and delivery of the festival weekend (16th and 17th September).

The artist is expected to spend a minimum of 8 days working on the research, preparation, delivery and evaluation of the commission (at least 4 days to be located in Abergavenny).

The Artist Commission is supported through Arts Council of Wales funding.

  • £2,500 artist fee inclusive of materials and production costs
  • Up to £150 travel expenses
  • Up to 4 x nights’ accommodation in Abergavenny (if required)
Click here for more information:
PeakCopa Horsebox Commission ENG Word doc
PeakCopa Horsebox Commission ENG  PDF

Or contact Rebecca Spooner, Creative Director rebecca@artsalivewales.org.uk / 01873 811579

The deadline for applications is 10am, Wednesday 19th July 2017.

 

Peak/Copa is an initiative devised and delivered by Arts Alive Wales, an arts education charity based in Crickhowell, Powys. Peak creates opportunities for contemporary art in the Black Mountains and Welsh Borders for the benefit of the region’s artists, communities and visitors.

 

////////////////////////////

 

CYFLE I ARTISTIAID:
Comisiwn Stiwdio Fan Geffyl
Peak/Copa a Gŵyl Fwyd Y Fenni


Gorffennaf – Medi.
Penwythnos yr Ŵyl 16 ac 17 Medi 2017

Mae Comisiwn Stiwdio Fan Geffyl yn brosiect partneriaeth rhwng Peak/Copa a Gŵyl Fwyd y Fenni. Rydym yn chwilio am artist gweledol neu gymhwysol proffesiynol o unrhyw ddisgyblaeth sydd wedi ei leoli yng Nghymru, i ymateb i ardal nodedig y Mynydd Du ac i themâu’r ŵyl gan gynhyrchu gwaith newydd mewn cydweithrediad â’r cyhoedd, a fydd yn cael ei greu a’i gyflwyno yn Stiwdio Fan Geffyl Peak ar y safle yn ystod penwythnos yr ŵyl (16 ac 17 Medi 2017).

Themâu : tyfu, coginio, amaethyddiaeth, cynaliadwyedd, diwylliant bwyd, gwleidyddiaeth ac economeg cynhyrchu bwyd, atgofion unigol a chyfunol am fwyd, marchnadoedd, tyddynnod

 

Rhaid i’r artist fod ar gael yn ystod paratoi a gweinyddu penwythnos yr ŵyl (16 ac 17 Medi). Disgwylir i’r artist dreulio o leiaf 8 diwrnod gwaith yn gweithio ar yr ymchwil, paratoi, cyflenwi a gwerthuso’r comisiwn (o leiaf 4 dydd i’w leoli yn y Fenni).

Caiff Comisiwn yr Artist ei gefnogi drwy nawdd Cyngor Celfyddydau Cymru.

Mae’r comisiwn yn cynnig y canlynol:

  • £2,500 ffi artist yn cynnwys deunyddiau, costau cynhyrchu ac unrhyw addasiadau i’r Stiwdio Fan Geffyl.
  • Hyd at £150 costau teithio
  • Hyd at 4x noson o lety yn y Fenni (os yw’n ofynnol) yn ystod y cyfnod ymchwil a phen wythnos yr ŵyl.
Cliciwch yma am ragor o wybodaeth:
PeakCopa Horsebox Commission CYM Word doc
PeakCopa Horsebox Commission CYM  PDF

 

Neu cysylltwch â Rebecca Spooner, Cyfarwyddwr Creadigol rebecca@artsalivewales.org.uk / 01873 811579

Y dyddiad cau am ymgeisio yw 10am, dydd Mercher 19 Gorffennaf 2017.

 

Menter yw Peak/Copa a ddyfeisiwyd ac a gyflenwir gan Arts Alive Wales, elusen addysgol gelfyddydol a leolir yng Nghrucywel, Powys. Mae Copa yn creu cyfleoedd am gelf gyfoes yn y Mynydd Du ac ar y ffin er budd artistiaid a chymunedau’r ardal a’r ymwelwyr â hi.

 

 

Advertisements